close

Záručná doba je podľa Obchodného zákonníka stanovená na minimálne 6 mesiacov. Medbay s.r.o. dáva minimálnu záručnú dobu zhodnú so záručnou dobou výrobcu produktu.

Produkty reklamované v záručnej dobe sú automaticky zasielané na posúdenie výrobcovi.

Záručná doba po servise je stanovená na minimálne 6 mesiacov, pokiaľ výrobca produktu neposkytuje dlhšiu záručnú dobu. V tom prípade sa záručná doba predlžuje podľa doby záruky stanovenej výrobcom.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený v Medbay s.r.o. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu spoločnosti Medbay s.r.o.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady, ktoré vznikli počas celej záručnej doby. Záruka zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnou údržbou, nesprávnym použitím, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo osobou, ktorá nie je autorizovaná k použitiu. Záruka zaniká aj v prípade servisného zásahu osoby alebo subjektu, ktorá nie je v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou Medbay s.r.o. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

V prípade uplatňovania reklamácie je kupujúci povinný písomne alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a podrobne opísať akým spôsobom sa prejavila. Na tieto účely je vytvorený formulár, ktorý si môžete stiahnuť a vyplniť. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Predávajúci uskutočňuje inštaláciu, údržbu a opravy všetkých dodávaných prístrojov.

  • Registrovať sa

Registrácia nového účtu

Ak ste už zaregistrovaný.
Prihlásiť sa alebo Obnoviť heslo