close

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Medbay, s.r.o., Kmeťova 26

94911 Nitra, IČO:      (ďalej len predávajúci) a kupujúcim.

Registrácia:

Kupujúci dáva predávajúcemu vyplnením registračného formulára súhlas na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania…). Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy na základe písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto. Potvrdením registrácie kupujúci akceptuje obchodné podmienky a dáva súhlas predávajúcemu na zasielanie informačných e-mailov. Službu zasielania informačných e-mailov môže kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@medbay.sk

Objednávka:

Kupujúci odoslaním objednávky/ odsúhlasením ponuky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bez výhrad s nimi súhlasí. Objednávky sa akceptujú telefonicky, v písomnej podobe, poštou, elektronicky (e-mailom), cez eshop www.medbay.sk alebo prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti Medbay s.r.o. Objednávku predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky, osobne, prostredníctvom e-mailu alebo sms. Ak sa tovar expeduje ihneď po obdržaní objednávky, spoločnosť Medbay môže namiesto potvrdenia objednávky na objednaný tovar vystaviť priamo faktúru alebo dodací list. Takto potvrdená objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

Zákazníkovi sa účtujú ceny platné v okamihu objednávania a tieto ceny sa uvádzajú na potvrdení objednávky. Na potvrdení objednávky sa tiež uvádzajú platobné. 

Úhrada za produkty objednané prostredníctvom obchodného systému predávajúceho je možná v súčasnosti prostredníctvom prevodu alebo vkladu na účet predávajúceho a musí byť vykonaná do termínu splatnosti faktúry.

Storno objednávky:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od jej zaslania. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronicky prostredníctvom emailovej adresy info@medbay.sk. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť do predmetu správy číslo objednávky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci odberateľovi tiež elektronicky e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

-          ak sa pomôcky, materiály či prístroje prestanú vyrábať alebo dodávať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať odberateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že odberateľ už uhradil časť alebo celú sumu kúpnej ceny vopred, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 30 pracovných dní.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

-          z dôvodu zmeny ceny oproti cene uvádzanej v e-shope alebo zmene akcie

-          z iných dôvodov výlučne po dohode s predávajúcim

Pokiaľ kupujúci tovar už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (nie na dobierku), v pôvodnom a nepoškodenom obale, tovar nesmie byť poškodený a tovar musí byť kompletný. Predávajúci vráti kupujúcemu po doručení tovaru na adresu predávajúceho zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom termíne na účet alebo adresu kupujúceho.

Dodanie objednávky:

Po spracovaní objednávky je objednaný tovar v čo najkratšom čase vyskladnený a expedovaný. Výnimkou je situácia, keď tovar nie je na sklade a bude zaslaný v najbližšom možnom termíne. Dodacia lehota doručenia tovaru je minimálne 24 hodín od potvrdenia objednávky.

V prípade, ak niektoré druhy tovarov nie sú na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia.

Vlastníctvo:

Tovar zostáva majetkom Medbay s.r.o. až do úplného uhradenia jeho kúpnej ceny.

Ak si zákazník nesplní svoje záväzky v plnom rozsahu, zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti Medbay s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 10 % z nezaplatenej faktúry

Cena a platobné podmienky:

Cena s DPH je stanovená v e-shope. Na akciové ceny a špeciálne akciové ponuky sa môžu vzťahovať ďalšie zľavy a možno ich po dohode s predávajúcim kombinovať. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, daňových alebo colných sadzieb a pod.
Faktúra (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra je splatná bez akýchkoľvek zrážok do 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania, ak nie je dohodnuté inak. Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje deň, keď bol tovar dodaný zákazníkovi.

Platobná povinnosť zákazníka je splnená až vtedy, keď sa fakturovaná čiastka v plnej výške pripíše na bankový účet spoločnosti Medbay s.ro.

V prípade omeškania úhrady faktúry dlhšieho ako 60 dní od dátumu jej splatnosti sa zákazník zaväzuje zaplatiť spoločnosti Medbay s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške  10 %  z každej nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty nijako neovplyvňuje právo spoločnosti Medbay s.r.o. na náhradu spôsobenej škody. Pri uzatváraní prvého zmluvného vzťahu s novým zákazníkom si spoločnosť Medbay s.r.o. vyhradzuje právo žiadať úhradu ceny od zákazníka vopred. Platbu vopred môže tiež spoločnosť Medbay s.r.o. požadovať v prípade, že dôjde u zákazníka k omeškaniu úhrady ceny alebo vzniknú pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka.

Prebratie tovaru:

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar doručený predávajúcim. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo alebo poškodenie z dôvodu fyzického porušenia obalu nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu(om) prevzatím tovaru a pripísaním plnej sumy ceny na účet predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia produktov.

Záruka a servis

Záručná doba je podľa Obchodného zákonníka stanovená na minimálne 6 mesiacov. Medbay s.r.o. dáva minimálnu záručnú dobu zhodnú so záručnou dobou výrobcu produktu.

Produkty reklamované v záručnej dobe sú automaticky zasielané na posúdenie výrobcovi.

Záručná doba po servise je stanovená na minimálne 6 mesiacov, pokiaľ výrobca produktu neposkytuje dlhšiu záručnú dobu. V tom prípade sa záručná doba predlžuje podľa doby záruky stanovenej výrobcom.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený v Medbay s.r.o. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu spoločnosti Medbay s.r.o.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady, ktoré vznikli počas celej záručnej doby. Záruka zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnou údržbou, nesprávnym použitím, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo osobou, ktorá nie je autorizovaná k použitiu. Záruka zaniká aj v prípade servisného zásahu osoby alebo subjektu, ktorá nie je v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou Medbay s.r.o. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

V prípade uplatňovania reklamácie je kupujúci povinný písomne alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a podrobne opísať akým spôsobom sa prejavila. Na tieto účely je vytvorený formulár, ktorý si môžete stiahnuť a vyplniť. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Predávajúci uskutočňuje inštaláciu, údržbu a opravy všetkých dodávaných prístrojov.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok vstupujú do platnosti 1.12.2022.

 

  • Registrovať sa

Registrácia nového účtu

Ak ste už zaregistrovaný.
Prihlásiť sa alebo Obnoviť heslo